ثبت شکایت

اگر شکایت و اعتراضی داشته باشیم کجا باید ثبت شود؟
ثبت شکایت از طریق تکمیل فرم شکایت انجام می پذیرد تا پیگیری لازم تا رفع شکایت و رضایت کامل مشتریان توسط امداد هوم فراهم شود